Regulamin korzystania ze zbiorów i usług danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ)

Użytkownicy/Usługobiorcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów i usług danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (Geoportal SIPWŚ, w którego skład wchodzą Geoportal Wojewódzki oraz 13 Geoportali Powiatowych).

Korzystanie ze zbiorów i usług danych przestrzennych Geoportalu SIPWŚ oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu.

Użytkownicy/Usługobiorcy są zobowiązani do korzystania z Geoportalu SIPWŚ w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. Regulamin – niniejsze zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (Geoportalu SIPWŚ), w witrynie internetowej sip.e-swietokrzyskie.pl.
 2. Geoportal SIPWŚ - System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, w skład którego wchodzą Geoportal Wojewódzki oraz 13 Geoportali Powiatowych prezentujących i udostępniających zbiory i usługi danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze  informacji przestrzennej, dostępny pod adresem sip.e-swietokrzyskie.pl.
 3. Infrastruktura informacji przestrzennej – opisane metadanymi zbiory danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie.
 4. Dane przestrzenne – dane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego.
 5. Usługi danych przestrzennych – usługi będące operacjami, które mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania  komputerowego na danych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.
 6. Zbiór danych przestrzennych – rozpoznawalny ze względu na wspólne cechy zestaw danych przestrzennych.
 7. Metadane infrastruktury informacji przestrzennej – informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiające odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług.
 8. Organ administracji – organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego albo inny podmiot, gdy jest powołany na mocy prawa lub upoważniony na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska.
 9. Rejestracja – proces umożliwiający zebranie danych o Użytkowniku oraz nadanie mu loginu i hasła.
 10. Usługa interaktywna – usługa umożliwiająca dodawanie, usuwanie, modyfikowanie geometrii i atrybutów obiektów punktowych, liniowych, powierzchniowych.
 11. Logowanie – czynność polegająca na podaniu przez Użytkownika nadanego loginu i hasła w celu wejścia do Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego i umożliwienia korzystania z usług interaktywnych.
 12. Usługodawca – Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wraz z 115 jednostkami samorządu terytorialnego z województwa świętokrzyskiego (wszystkie Gminy i Powiaty), którzy tworzą i utrzymują System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.
 13. Użytkownik – osoba przeglądająca lub korzystająca z Geoportalu SIPWŚ, posiadająca uprawnienia do pracy na aplikacjach i/lub bazach danych.
 14. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, niebędących Użytkownikiem, która korzysta z zasobów Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego.
 15. Autoryzacja – proces potwierdzający tożsamość Użytkownika.
 16. Porozumienie – Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie użytkowania Geoportalu SIPWŚ pomiędzy 116 jednostkami samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego.

Informacje ogólne

 1. Dostęp i korzystanie ze zbiorów i usług danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego określają poniższe przepisy:
  1. Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) Dz.U.UE.L.2007.108.1,
  2. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
   (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 177 z późn. zm.),
  3. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. -  Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 276 z późn. zm.),
  4. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 346 z późn. zm.),
  5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm),
  6. Ustawa z dnia 6 wrześni 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1429 z późn. zm),
  7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z zasobów witryny internetowej http://sip.e-swietokrzyskie.pl/ przez:
  1. Użytkowników (autoryzowani) i Usługobiorców (nieautoryzowani),
  2. inne organy administracji.
 3. Dane prezentowane w Geoportalu SIPWŚ dostępne dla Usługobiorców oraz generowane z niego wydruki mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako oficjalne dokumenty, nie mogą też stanowić podstawy czynności administracyjnych i urzędowych oraz roszczeń względem Usługodawcy Geoportalu SIPWŚ lub innych podmiotów prywatnych i publicznych.
 4. Wtórne wykorzystanie w celach ustawowych lub komercyjnych zbiorów i usług danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego regulują przywołane powyżej ustawy oraz ich akty wykonawcze.
 5. Bez uzyskania właściwej licencji, informacje zawarte w Geoportalu SIPWŚ mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, w zastosowaniach prywatnych lub naukowych.
 6. Mapy, ani żadne ich części bez pisemnej zgody, nie mogą być wykorzystywane w systemach odtwarzalnych, bądź reprodukowane jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, mechanicznym lub innym.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) i inne przepisy powszechnie obowiązujące.

Rodzaje i zakres świadczonych usług

 1. Usługi danych przestrzennych udostępnione w Geoportalu SIPWŚ:
  1. usługa wyszukiwania (CSW) - tj. wyszukiwania zbiorów oraz usług danych przestrzennych na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające wyświetlanie zawartości metadanych;
  2. usługa przeglądania (WMS) - tj. wyświetlania, nawigowania, powiększania i pomniejszania, przesuwania lub nakładania na siebie zobrazowanych zbiorów oraz wyświetlania objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych;
  3. usługa pobierania (WFS) – tj. kopiowanie całych zbiorów danych lub ich części.
 2. Dostęp do usług wyszukiwania i przeglądania jest powszechny i nieodpłatny.
 3. Dostęp do zbiorów danych przestrzennych prezentowanych w Geoportalu SIPWŚ zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust.1, art. 15 ust.2 i 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.

Warunki i zasady korzystania z danych i usług przez Użytkowników i Usługobiorców

 1. Przeglądanie zbiorów danych przestrzennych dostępnych w Geoportalu SIPWŚ oraz wykonywanie na nich dostępnych analiz oraz raportów z analiz jest nieodpłatne.
 2. Geoportal SIPWŚ umożliwia prezentowanie za pośrednictwem usług również zbiorów danych przestrzennych prowadzonych i administrowanych przez inne organy administracji publicznej oraz osoby trzecie, po dokonaniu odpowiednich uzgodnień.
 3. Przed użyciem danych pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prezentowanych w Geoportalu SIPWŚ, należy nabyć licencję na ich wykorzystanie, zgodnie z wymogami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 4. Wykorzystanie danych bez wymaganej licencji, o której mowa powyżej lub niezgodnie z warunkami licencji, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty, za udostępnienie tych materiałów (art. 48a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne) z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na szczeblach: centralnym, wojewódzkim i powiatowym.
 5. Użytkownik/Usługobiorca ma prawo korzystać z zasobów Geoportalu SIPWŚ tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego bez ograniczeń.
 6. Użytkownik/Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Geoportalu SIPWŚ, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 7. Usługi informacyjne prezentowane w Geoportalu SIPWŚ dostępne
  są dla Użytkowników oraz Usługobiorców z powyższymi ograniczeniami.
 8. Usługi interaktywne dostępne są wyłącznie dla Użytkowników – autoryzowanych
  (po dokonaniu rejestracji oraz zalogowaniu się do systemu SIPWŚ).
 9. Rejestracja Użytkownika służy do uzyskania dostępu do danych chronionych oraz
  do modyfikacji i aktualizacji danych będących w jego zakresie obowiązków.
 10. Dane gromadzone w procesie rejestracji przechowywane są zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) lub odpowiednio Starostw Powiatowych Województwa Świętokrzyskiego.
 11. W procesie rejestracji Administrator nadaje użytkownikowi login i hasło wykorzystywane w późniejszym procesie logowania. Użytkownik w późniejszym procesie użytkowania zmienia hasło.
 12. Zarejestrowany Użytkownik w każdej chwili ma dostęp do weryfikacji swoich danych oraz może wnioskować do Administratora o dokonanie modyfikacji bądź usunięcia swoich danych.

Warunki i zasady korzystania z danych i usług przez organy administracji publicznej

 1. Dostęp do zbiorów danych przestrzennych jest nieodpłatny dla innych organów administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych.
 2. Dane mogą być wykorzystane wyłącznie przez organ administracji, któremu udostępniono dane.
 3. Sposób, zakres i tryb udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. Nr 205, poz. 1692 z późn. zm.).
 4. Dane zgromadzone w Geoportalu SIPWŚ udostępnia się organom administracji publicznej zgodnie z zawartym Porozumieniem w sprawie współpracy w zakresie użytkowania Geoportalu SIPWŚ pomiędzy 116 jednostkami samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego lub na wniosek, którego wzór jest załącznikiem
  do Rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 3.
 5. Wersja elektroniczna wzoru wniosku o udostępnienie  danych z rejestru publicznego jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw informatyzacji.
 6. Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, a także odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

Warunki techniczne korzystania z zasobów Geoportalu SIPWŚ

 1. W celu prawidłowego korzystania z zasobów Geoportalu SIPWŚ wymagane jest:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. urządzenie pozwalające na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów  (przeglądarka internetowa), akceptującym pliki typu Cookies oraz Java Script,
  3. używanie aktualnych wersji przeglądarek WWW. Minimalne wersje przeglądarek to Mozilla Firefox w wersji 29, Internet Explorer w wersji 9, Chrome w wersji
   35 lub nowszych,
  4. konto e-mail niezbędne do celów rejestracji konta Użytkownika.
 2. Przy korzystaniu z zasobów Geoportalu SIPWŚ zabronione jest:
  1. wykorzystywanie jakiegokolwiek oprogramowania szkodliwego, np. wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które  przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Geoportalu SIPWŚ lub infrastruktury technicznej albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do infrastruktury technicznej systemu,
  2. wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług udostępnionych przez Geoportal SIPWŚ.

Linkowanie

 1. Linkowanie, czyli umieszczenie na prywatnej lub firmowej stronie WWW linku do Geoportalu SIPWŚ http://sip.e-swietokrzyskie.pl/ jest bezpłatne, po uprzednim przekazaniu administratorowi SIPWŚ adresów WWW stron internetowych, na których umieszczone zostaną linki.
 2. Przekazanie administratorowi SIPWŚ informacji, o której mowa w punkcie 1 odbywa się drogą mailową, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Link może mieć postać pliku tekstowego bądź obrazka.

Prawa autorskie

 1. Zawartość niniejszej witryny jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art.4 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie, z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe."

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania, tj. od  1 lipca 2015 r.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Geoportalu SIPWŚ z przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
 4. Usługodawca ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Geoportalu SIPWŚ na okres niezbędny do usunięcia zaistniałych okoliczności.
 5. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Geoportalem SIPWŚ, jego użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego, czy też nie przestrzeganiem niniejszego Regulaminu przez Użytkowników/Usługobiorców.
 6. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Geoportalu SIPWŚ.
 7. Geoportal SIPWŚ, jako witryna internetowa może zawierać odnośniki do witryn zarządzanych przez strony trzecie.
 8. Z odnośników do innych zasobów internetowych Użytkownik/Usługobiorca korzysta na własne ryzyko. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzetelność, aktualność oraz kompletność danych zawartych na stronach, do których można uzyskać dostęp poprzez Geoportal SIPWŚ.
 9. W celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień lub informacji związanych z treścią niniejszego Regulaminu, należy skontaktować się drogą elektroniczną na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz regulamin.